Life Science

Toppbild för branschsida Life Science

LIFE SCIENCE

Miljöer för hög medicinsk säkerhet från början till slut

Säkra miljöer med rätt klimat för läkemedel är en ständig utmaning som människor inom olika branscher brottas med världen över. Det handlar om att ha koll på temperaturer och säkerställa obrutna kylkedjor för att skapa förutsättningar för en i slutändan hög patientsäkerhet.

Vi har avancerade och samtidigt användarvänliga mätsystem och mätinstrument som hjälper dig att kontrollera kyl- och frysmiljöer. Såväl på plats som var än du befinner dig. Mätlösningarna passar för allt från forskningsavdelningar och produktionsanläggningar till transporter och lager.

Alla mätlösningar genomsyras av hög datasäkerhet och bidrar till att du kan uppfylla aktuella standarder och lagkrav. Och nog så viktigt: att rätt temperatur- och fuktnivåer har uppmätts noggrant från början till slut så att läkemedel håller hög kvalitet och förblir verkningsfulla.

Utforska även vårt erbjudande för ackrediterad kalibrering och service.

Kalibrering visar dina ”riktiga” mätvärden

Missa inte att kalibrera din mätutrustning. Det ger svar på hur dina mätvärden förhåller sig till värden från högnoggrann referensutrustning. Och innebär samtidigt att du uppfyller Läkemedelsverkets krav och kriterierna för ISO-certifieringar. Vi erbjuder ackrediterad kalibrering av en stor mängd mätstorheter. Välj mellan labb- eller fältkalibrering.

Fältkalibrering

Forskning och produktion

Läkemedelsprodukter måste kunna uppvisa en odiskutabelt perfekt kvalitet. Det innebär som bekant att laboratorier, renrum och läkemedelsproduktion måste efterleva vissa strikta standarder och lagkrav som ISO 9001, GMP och 21 CFR Part II. Vi har system och instrument som hjälper dig att uppfylla alla aktuella föreskrifter.

Datalogger i laboratoriemiljö

Produktion

 • Säkerställer att produktionen uppfyller GMP-kraven
 • Oavbruten övervakning av temperatur och fukt
 • Ser till att processer klarar revisioner

Hälsovårdssektorn

Inom hälsosektorn är så klart patienternas välmående viktigast. Det gör att förvaring av läkemedel har högsta prioritet. Känsliga substanser som blod och vävnad kräver särskilda miljöer. Och på apoteken tillverkas läkemedel under noggrant reglerade processer. Vi har mätlösningar för effektiv övervakning av känsliga läkemedel, vilket bidrar till att skydda patienternas hälsa. Det minimerar riskerna för kostsamma förluster av verkningslösa mediciner och säkerställer att miljöer lever upp till aktuella lagkrav.

Apotek

Apotek

 • Kontinuerlig övervakning av temperatur och fukt
 • Automatisk dokumentering
 • Larmar när gränsvärden överskrids
 • Speciella mätset för medicinska kylar
Vaccinlager

Sjukhus

 • Systematisk IAQ-övervakning
 • Säkerställer korrekt förvaring av vaccin, prover och blodreserver
 • Larmar om gränsvärden överskrids
 • Speciella mätset för medicinska kylar

Logistik

Säkra leveranser av läkemedel består ofta av stora logistiska utmaningar. Grundkriterierna är tydliga: obrutna kylkedjor och strikta temperaturgränser måste upprätthållas under hela leveranserna på vägar, järnvägar och i luften. Detta ställer krav på såväl transporter som lagerutrymmen. Dessa miljöer omfattas av ett nästan lika strikt regelverk som själva framställningen av läkemedel. Vi har dataloggrar, system och helhetslösningar som hjälper dig att uppfylla gällande lagstiftning och, viktigast av allt, bidra till människors hälsa.

Temperaturövervakning i lager

Lager

 • Automatisk och oavbruten lagring av mätdata
 • Säkerställer förvaring som uppfyller GxP-kraven
 • Validerbar mjukvara i enlighet med 21 CFR Part II

Viktig mappning av klimatförhållanden

Temperaturmappning handlar om att säkerställa att temperaturnivåerna håller sig inom vissa gränsvärden på olika ställen i exempelvis en lagerlokal. Företag som jobbar med läkemedel behöver enligt lag genomföra mappning. En mappningsprocess startar alltid med studie av ritningar och undersökning av eventuella problemytor som ytor vid fönster och dörrar (där temperaturerna kan skilja sig från övriga delar av utrymmet) genom termografering. Högnoggrann mätutrustning monteras sedan för en jämförelsemätning. Efter mappningen analyserar vi resultaten och sammanställer en detaljerad rapport på engelska.

Mappning