Mappning

Temperaturkartläggning i lager
Mappning
Mappning i lager och lokaler

Kartläggning av temperaturer – nya krav i GMP

 

Temperaturkartläggning, temperatur­mappning eller bara "mappning" som det oftast kallas – behövs för att bestämma om temperaturnivåerna i en lageryta håller sig inom vissa gränsvärden. Varulager, logistikcenter och läkemedelsproducenter är några av många exempel på företag som behöver genomföra mappningar.

 

Hur går en temperaturmappning till?

 

– Nordtec-teamet kartlägger temperaturerna i kundens lokaler genom att placera ut trådlösa kalibrerade givare över hela lagerytan, på olika höjder och på strategiska platser som vid dörrar och fönster. För att identifiera kritiska punkter används också en värmekamera. Efter installationen skickas mätvärdena från varje givare trådlöst till oss på Nordtec. Efter en eller ibland två veckor, beroende på kundens verksamhet, skapar vi en rapport där temperaturvariationerna i alla mätpunkter framgår.

 

Vem behöver mappa?

 

–Exempel på mappningskunder är apotek, logistikcenter eller kallager som behöver uppfylla vissa krav från myndigheter eller kunder. Det kan också vara läkemedelsproducenter som är skyldiga att uppfylla de nya kraven i GMP (Good manufacturing Practice – God tillverkningssed), som säger att mappning måste utföras i alla lokaler där läkemedel ska förvaras. Även laboratorier behöver visa hur temperaturfördelningen ser ut i sina renrum och lokaler.

 

När ska en mappning göras?

 

– Mappning kan utföras i nya tomma lokaler, innan de tas i bruk, för att få en bild av temperaturnivåerna och om värme- eller ventilationssystem behöver justeras in för att uppfylla alla krav. Därefter görs ytterligare en mappning när lagret är fullt. Oftare handlar det dock om befintliga lagerlokaler. Eftersom säsongsvariationerna kan vara stora, finns det också krav på att göra en mappning på sommaren och en på vintern. Ytor som kan användas sommartid kanske inte är lika lämpliga under den kalla årstiden för lagring av vissa produkttyper.

 

Mappning ska göras i alla lokaler där läkemedel förvaras.

 

Vad påverkar temperaturerna?

 

– Temperaturnivåerna varierar på grund av luftrörelser från fläktar, människor som passerar, dörrar, portar och fönster som öppnas, säsongsvariationer och mycket annat. Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa variationer, inklusive skillnader i det dagliga mönstret beroende på om det är helg eller arbetsvecka. Normalt har det centrala området i en lokal den jämnaste temperaturen, medan hörn och områden runt fläktar, dörrar och fönster varierar mest.

 

Hur många givare behövs vid en mappning?


– Antalet sensorer eller givare beror på vilken typ av lokaler det handlar om och vad den ska användas till. Det kan handla om några få till ett par hundra givare.

 

Var placeras givarna?

 

– Givarna fördelas över hela ytan och på olika höjder för att få en samlad bild av situationen och för att identifiera de varmaste och kallaste punkterna i lokalerna. 

– Efter en mappning går det att se i vilka punkter en permanent övervakning av temperaturen är lämplig. Nordtec kan hjälpa till att föreslå lämpliga alternativ för fast fjärrövervakning av särskilt känsliga mätpunkter i alla typer av lagerlokaler.

 

Den här IR-bilden är tagen med värmekameran testo 872 och visar temperaturfördelningen i ett tomt lagerutrymme.

 


Våra kalibreringstjänster:
Läs mer

Mappning i Djurfarmacias lokaler:
Läs mer