Termisk komfort

Termisk komfort
Vistelsezon och termisk komfort

 

Vad är ett bra inomhusklimat?
Lufttemperatur – golvtemperatur – operativ temperatur – luftfuktighet – luftrörelser

 

I den här artikeln beskriver vi bland annat vad en vistelsezon är för något och ger exempel på några vanliga mätningar som utförs vid utredningar av inomhusklimatet. Men vad är egentligen ett bra inomhusklimat? Å ena sidan kan människor ha olika upplevelser av vad som är acceptabelt med tanke på temperatur och drag. Det är det vi kallar termisk komfort. Å andra sidan finns fysikaliskt mätbara storheter som lufttemperatur, strålningstemperatur från ytor, luftrörelser och luftfuktighet etc. Efter klagomål börjar man normalt med att kontrollera några av dessa mätstorheter och gör sedan en mer utförlig utredning om mätvärdena över- eller understiger vissa gränser.
 


 

Vistelsezon

 

Vistelsezonen är den del i ett rum där krav ställs på termisk komfort för människans välbefinnande. Vistelsezonen begränsas av två horisontella plan 0,1 m respektive 2,0 m över golvet. På sidorna begränsas vistelsezonen av vertikala plan 0,6 m från ytterväggarna. Framför fönster och dörrar är avståndet dock 1 meter.

 

Mätpunkter

Lufttemperaturen och den operativa temperaturen mäts på minst två ställen i det aktuella rummet, dels 1 meter framför ett fönster 0,6 meter över golvet, dels i ett hörn 0,6 meter från vardera väggen och 0,6 meter över golvet.

 

 

Termiskt klimat
Bilden visar en vistelsezon i ett rum sett från sidan med angivna mått. 
Källa: boverket.se
Termiskt klimat
Bilden visar en vistelsezon i ett rum sett uppifrån med angivna mått. Källa: boverket.se

 


 

Inledande kontroll

För att få en första uppfattning om det termiska inomhusklimatet utförs en inledande kontroll av lufttemperaturen i lokalen. Beroende på klagomålet kan kontrollen kompletteras med en enkel mätning av luftfuktigheten.

 

Lufttemperatur
Lufttemperatur

 

Lufttemperaturen kan mätas med en vanlig lufttermometer, men det kan också vara en god idé att använda en datalogger eftersom den registrerar mätvärden under en längre tid. 

 

Radiatortemperatur
Värmeelement

 

För låg eller för hög rumstemperatur kan ha enkla orsaker. En snabb kontroll av värmeelementen visar om det behövs en översyn av det vattenburna värmesystemet. 

 

Luftfuktighet
Luftfuktighet

 

Med hjälp av en givare för luftfuktighet går det att konstatera om luften är för torr. Dessa givare är dessutom ofta kombinerade med en sensor för samtidig mätning av lufttemperaturen.

 


 

Utförlig kontroll

En utförligare utredning kan innehålla uppmätning och bedömning av operativ temperatur och hur mycket den operativa temperaturen skiljer sig mellan olika mätpunkter,  golvtemperatur och även luftrörelser på grund av drag eller kallras.

 

 

Operativ temperatur

 

Operativ temperatur är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. Genom att beräkna den operativa temperaturen kan man beskriva hur temperaturen upplevs

 

Den operativa temperaturen mäts ofta med en globgivare. Det är en praktisk och enkel metod som ger ett tillräckligt bra mått på den kombinerade effekten av lufttemperatur och strålningsvärme. En globgivare består av en temperatursensor inuti ett luftfyllt svartmålat klot.

Globgivare

 

Golvtemperatur

 

För golvytor finns ofta både undre och övre temperaturgränser. Enligt Boverkets byggregler bör golvtemperaturen under vistelsezonen vara lägst 16 ºC (i hygienrum lägst 18 ºC och i lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) och kan begränsas till högst 26 ºC.

 

Enligt FoHMFS* mäts golvtemperaturen genom att man tar medelvärdet av fyra mätningar inom en kvadrat på 30x30 cm på samma mätplatser där övriga mätningar görs. 

 

* Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Anslut till rätt nippel

 

 

Luftrörelser

 

Med hjälp av en draggivare går det snabbt att konstatera om det finns luftrörelser eller kallras i vistelsezonen. Det går också att använda indikatorrök för att se om det finns några luftrörelser.

 

Enligt Boverkets byggregler bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vistelsezonen från ventilationssystemet inte överstiga 0,25 m/s under övrig tid på året.

Draggivare

 

Exempel på mätinstrument från Nordtec
Tryckmätare – handinstrument
Mätset med testo 440

 

Vid utförliga kontroller av den termiska komforten behövs ofta mätningar av operativ temperatur och drag. Det här mätsetet klarar båda dessa uppgifter.

 

Mätset för termisk komfort

Tryckmätare för kylapplikationer
Mätset med IR-termometer

 

Med detta mätset kan du utföra alla typer av temperaturmätningar t.ex. på väggar, fönster, radiatorer och golv. Mini-givare och luft-/vätskegivare medföljer. 

 

IR-termometer testo 830-T2

Trycktransmitter
Temperaturmätare testo 925

 

Ett verkligt basinstrument för temperatur­mätning – robust, flexibelt och noggrant. Alla temperaturgivare av typ K kan anslutas och även kabelfria radiogivare.

 

Temperaturmätare testo 925