Fakta om fukt

Fuktfakta
Luftfuktighet

 

Kortfattad fuktfakta
Absolut luftfuktighet – relativ luftfuktighet – daggpunktstemperatur – undvika mätfel

 

Luftfuktighet är en viktig mätparameter för inomhusklimatet. Om luften är för fuktig kan det uppstå mögel. Inomhusklimatet är dock inte bara av stor betydelse i kontor och bostäder. Även inom industrin testas luftfuktighet för att säkerställa att kvalitetskriterierna för produkter och produktion följs.

 

Olika faktorer påverkar luftfuktighetsmätningen. Du kan ta reda på vilka dessa är och vad du måste ta hänsyn till när man använder mätinstrument för luftfuktighet, i nedanstående faktainformation.

 

 

Optimal luftfuktighet inomhus

 

Mätning av luftfuktighet blir allt viktigare. Bilden här bredvid visar hur olika luftfuktigheter kan ha för påverkan vid normal rumstemperatur. Genom att sträva efter en optimal nivå går det att undvika många problem.

 

För oss människor handlar det om att kunna undvika ohälsa. För material kan det handla om att undvika störningar i tillverkningsprocesser eller att lagring görs i ett klimat som ger den bästa hållbarheten.

 

Luftfuktigheten kan svänga snabbt. Exempelvis kan ett temperaturfall utomhus på 10 °C sänka fuktigheten inomhus med nästan 15 %RH. Mätning ger kunskap om situationen och möjlighet att påverka!

 


Fysiska principer för mätparametern fuktighet

 

Atmosfärisk luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga. Liksom alla hygroskopiska ämnen har luft en begränsad förmåga att absorbera vatten. Denna gräns kallas mättnad. Under mättnadsnivån är fuktig luft oskiljbar från torr luft med blotta ögat. Över mättnadsgränsen är överskottsvattnet synligt i form av fina vattendroppar (kondensation) – en dimma bildas.

 

Absorbtionskapacitet fukt

 

Luftens förmåga att absorbera fuktighet är beroende av lufttemperaturen. Ju varmare luften är desto mer vatten kan den absorbera.

 

Vi kan tänka oss en svamp som ändrar sin absorptionskapacitet beroende på temperaturen. Vid 0 °C kan svampen absorbera 4,8 g vatten (motsvarar 100% fuktighet). Vid mer än 4,8 g börjar svampen droppa. Om svampen har lagrat 2,4 g vatten motsvarar detta 50% relativ fuktighet vid 0 °C.

 

Vid 20 °C kan svampen lagra 17,3 g vatten (så att svampen har 100% relativ fuktighet vid 17,3 g vatten). Om svampen har lagrat 2,4 g vatten vid 20 °C, motsvarar detta ca. 14% relativ fuktighet.

 

OBS!
Om temperaturen sjunker ökar den relativa luftfuktigheten (vid samma vatteninnehåll)!

 

 

Lufttemperatur

 

 


 

Fuktparametrar

 

Absolut luftfuktighet

 

Den absoluta fuktigheten (AH) beräknas genom att vikten av vattnet i luften divideras med volymen av den aktuella luftmängden. Den absoluta fuktigheten anges vanligen i g/m³.

 

Lufttemperatur
Relativ luftfuktighet

 

Den relativa fuktigheten beskriver förhållandet mellan aktuell fuktighet i luften och maximal fuktighet. Relativ fuktighet anges
i procent (%RH) alternativt (% RF).

 

Lufttemperatur

 


 

Max luftfuktighet och daggpunktstemperatur

 

Maximal luftfuktighet

 

Är den maximalt möjliga absoluta luftfuktigheten vid en viss temperatur. Den uppnås när vattenångans partialtryck i luften är lika stort som vattnets mättnadstryck vid motsvarande temperatur. I detta tillstånd är den relativa luftfuktigheten 100%.

 

Om den maximala fuktigheten överskrids, utfälls överskott av vattenånga i form av kondensation (droppbildning). Mättnadsfuktigheten är en absolut fuktighet och ges i g/m³.

 

Daggpunktstemperatur

 

Daggpunktstemperaturen definieras som den temperatur vid vilken den aktuella vattenånghalten i luften (100% luftfuktighet) är vid maximal möjlig nivå. Detta betyder att vattenångtrycket är detsamma som mättnadens ångtryck. Daggpunktstemperaturen är därför en parameter som är beroende av aktuell temperatur.

 

Daggpunktstemperaturen kan bestämmas från den omgivande temperaturen och den relativa fuktigheten och omvänt kan den relativa fuktigheten bestämmas från omgivnings- och daggpunktstemperaturen. Dessutom kan luftens absoluta fuktighet beräknas utifrån samma parametrar.

 

Info

 

Om fasta objekt har en lägre temperatur än den omgivande daggpunktstemperaturen kommer fukt att fällas ut på dess ytor. Människor känner sig mest komfortabla vid en relativ luftfuktighet mellan 30 till 65% RH.

 

Lufttemperatur

 


 

Hur man kan undvika mätfel

 

Precis som temperatur mäts luftfuktigheten bäst i mitten av ett rum. Dessutom kan fuktigheten registreras i hörnen av rummet, bakom skåp eller liknande, vilket bör noteras separat i rapporten.

 

Även om du bara öppnar dörren eller är närvarande i rummet under en längre tid ändras luftfuktigheten i rummet. Av denna anledning gäller följande: Gå snabbt in i rummet, stäng dörren och utför mätningen omedelbart.

 

För fuktgivare måste luftfuktigheten först "diffundera" in i 
givarens plastskikt. Varaktigheten av acklimatiseringstiden är kritiskt beroende av hur väl luften cirkulerar runt sensorn. Den förkortas om sonden flyttas i luften.

 

Undvik mätfel: Alla tips i ett ögonkast

 

  • Mät i mitten av rummet.
  • Mät i brösthöjd.
  • Skärma av starka strålkällor med din kropp.
  • Håll givaren med armlängds avstånd i sidled från din kropp.
  • Håll givaren i handen och vifta med den snabbt fram och tillbaka i luften.

 

 


 

Påverkan av temperatur
Påverkan av temperatur

En typisk situation

 

Instrument och givare transporteras vid 0 °C omgivningstemperatur under vintern. På mätplatsen kommer mätutrustningen in i ett rum med 20 °C och 50% RH.

 

Vad händer?

 

Kondensation uppstår på fuktgivaren: ”mikroklimatet” i givaren vid 0 °C är luftens mättnad max. 4,8 g/m³. Emellertid innehåller luften i rummet 9 g/m³ fukt.

 

Det rätta sättet att mäta
 

Håll givaren i handen och vifta med den snabbt fram och tillbaka i luften. Det "bryter upp" mikroklimatet (0 °C) i givaren och det faktiska rumsklimatet på 20 °C och 50% RH når fuktsensorn.

 

Din påverkan
Din påverkan

En typisk situation

 

Vid mätning kommer sonden i kontakt med användarens andning.

 

Vad händer?

 

Genom att andas på givaren med fuktmättad andningsluft ökar den relativa luftfuktigheten (% RH)i  instrumentets omgivning och därmed även temperaturen.

 

Det rätta sättet att mäta
 

Håll fuktgivaren på armlängds avstånd från munnen och vifta med den.

 

Rätt mätplats
Rätt mätplats

En typisk situation

 

Vid 25 °C uppmäts en fuktighet på 50% relativ luftfuktighet i mitten av rummet. 
I samma rum, vid 15 ° C, visar mätinstrumentet en relativ fuktighet på 90% nära väggen. Vilket värde är korrekt?

 

Det rätta sättet att mäta
 

Precis som temperatur, mäts luftfuktigheten bäst i mitten av rummet på en höjd av ca 1 meter. 


Om du flyttar givaren från en klimatzon till en annan utan att vifta med den ordentligt i luften måste du räkna med en acklimatiseringstid på upp till tio minuter före avläsning.

 

 


 

Fuktmätande instrument från Nordtec
Påverkan av temperatur
Handinstrument

 

Testo har ett brett program av portabla 
handinstrument för fuktmätning. Allt från små fickinstrument till mer avancerade instrument för högnoggranna mätningar med olika beräkningsfunktioner.

 

Till Testo portabla fuktmätare
Din påverkan
Dataloggrar

 

Även här finns många olika loggrar att 
välja mellan. Från små kompakta till större flerkanaliga med interna eller externa givare. Intuitiva programvaror för programmering och utläsning.

 

Till Testo fuktdataloggrar
Fjärrövervakning

 

Vi har 4 övervakningssystem i vårt 
program – alla med sina speciella egenskaper som är anpassade för olika applikationer inom t.ex. industri, inom­husklimat, bygg, livsmedel, museer m.m.

 

Till våra fjärrövervakningssystem

 


 

Läs även vår artikel om fuktkvot:
 
Läs mer