Tryck

Svarta tavlan – Tryck
Tryckmätning

 

Kortfattad tryckfakta
Differenstryck – absoluttryck – enheter – parametrar

 

Utöver temperatur är tryck en av de viktigaste fysiska mätparametrarna. Den spelar en avgörande roll inom många områden som t.ex. ventilations- och kylapplikationer, men även kraft- och energiteknik. Vanliga användningsområden är att beräkna lufthastigheten genom att mäta differenstrycket med ett pitotrör (prandtlrör). Andra exempel är operationssalar och renrum där det behövs ett visst övertryck av hygien- och säkerhetsskäl, för att hålla föroreningar och bakterier etc på utsidan.

 


 

Fysiska principer

 

Tryck är den kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti i slutna volymer av gas eller vätska samt även mot angränsande fasta ytor, t.ex. en behållares väggar.

 

Det variabla trycket (p) definieras som en kraft (F) som är enhetligt applicerad på en viss yta (A). Denna kraft kan appliceras av en vätska, av gaser eller av fasta kroppar.

 

Grundenheten och SI-enheten för tryck är pascal (Pa), uppkallad efter den franske fysikern Blaise Pascal.

 

Tryckenheten Pascal (Pa) är härledd från enheten Newton (N). 1 pascal (Pa) motsvarar trycket när 1 Newton (N) utövas vertikalt på ett område av 1m² (1 Pa = 1 N/m²).

 

 

Lufttemperatur

 

 


 

Olika tryckparametrar


All tryckmätning är relativ och jämförs alltså mot en referens. Man skiljer mellan olika typer av tryck, beroende på vilken referens som används. Om absolut vakuum används som referens är det ett absolut tryck som mäts. Om referensen i stället är det aktuella omgivningstrycket handlar det om ett under- eller övertryck (lägre eller högre än omgivningstrycket). Skillnaden mellan två tryckvärden kallas för differenstryck (se diagrammet nedan).
 

 

Absolut tryck

 

 • Uppmätt tryck över absolut vakuum
 • Referens: absolut vakuum
 • Uppmätt tryck är alltid större än referenstrycket

 

Differenstryck

 

 • Skillnaden mellan två tryckvärden
 • Referens: de båda tryckvärdena mäts var för sig i förhållande till omgivningstrycket 

Tryckparametrar

 

 

Övertryck (positivt tryck)

 

 • Uppmätt tryck över omgivningstrycket
 • Referens: aktuellt omgivningstryck
 • Uppmätt tryck är alltid större än referenstrycket

 

Undertryck (negativt tryck)

 

 • Uppmätt tryck under omgivningstrycket
 • Referens: aktuellt omgivningstryck
 • Uppmätt tryck är alltid mindre än referenstrycket

 

Atmosfärstryck

 

 • Atmosfär (atm) är en tryckenhet på 1013,25 hPa, vilket motsvarar normalt atmosfärstryck vid havsytan
 • 1013,25 hPa = 1013,25 mbar

 


 

Tips för korrekt tryckmätning

 

 

Tips 1:
Temperaturpåverkan

 

Välj ett tryckmätinstrument med temperaturkompensation för att få exakta mätresultat i långvariga mätningar. För instrument utan temperaturkompensation bör du se till att instrumentet har acklimatiserat sig till omgivningstemperaturen i upp till 30 minuter.

Mätfel pga temperatur

 


 

 

Tips 2:
Vinkelpåverkan

 

Vid mätning i det låga området 0,1 till 1000 pascal är det mycket viktigt att instrumentet hålls i samma läge vid mätning som vid nollställning. På grund av tyngdkraftens påverkan på membranet i trycksensorn kan mätfel på upp till nästan 10 pascal uppstå (beroende på instrumenttyp).

Vinkelfel vid tryckmätning

 


 

 

Tips 3:
Korrekt anslutning

 

Koppla alltid positiva och negativa tryck till rätt anslutning. Annars kan falska mätningar eller ingen alls bli resultatet. Alltså plusnippeln till det högre trycket och minusnippeln till det lägre.

Anslut till rätt nippel

 


 

 

Tips 4:
Undvik överbelastning

 

För flertalet tryckmätare finns det angivet vilket högsta tryck som instrumentet kan utsättas för utan att ta skada. Detta kan vara 2 till 10 ggr det maximala mätområdet. Kolla noga i tekniska data.

Anslut till rätt nippel

 


 

Omvandlingstabell

 

Omvandlingstabell – Tryck

 

Omvandla online

 

Det finns ett flertal hemsidor som erbjuder gratis konvertering av olika tryckmätenheter. UnitConverter.net är en av de bättre.

Länk till UnitConverter >

 


 

Exempel på tryckmätare från Nordtec
Tryckmätare – handinstrument
Handinstrument

 

Testo har ett brett program av portabla handinstrument för mätning av differenstryck, absoluttryck och lufttryck. De flesta även med beräkning av lufthastighet vid pitotrörsmätning.

 

Handinstrument för tryckmätning

Tryckmätare för kylapplikationer
Kylapplikationer

 

Den vanligaste mätparametern vid injustering av kyl- och värmepumps­anläggningar är tryck. Testo har ett antal specialanpassade instrument för denna applikation.

 

Tryckmätare för kylapplikationer

Trycktransmitter
Transmittrar

 

Testo har ett flertal transmittrar för kontinuerlig övervakning av differenstryck. Alla med hög noggrannhet och utan nollpunktsdrift tack vare automatisk nollställning.

 

Transmittrar för tryckövervakning